Informace k přijímacímu řízení ke studiu pro školní rok 2020/2021

 


Žáci jsou ke studiu v naší škole přijímáni v souladu s ustanovením vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění novely vyhláškou č. 70/2019 Sb., s účinností dnem 1. 9. 2019, podle § 2 Přijímání uchazečů ke vzdělávání následovně:
• do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání,
• do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitelka školy,
• uchazeči, kteří překročili věk stanovený v § 1 odst. 3, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia,
• uchazeči jsou přijímáni dle dokumentu „Kritéria přijímání žáků do ZUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021“, viz pod článkem níže

Organizační podmínky přijímacího řízení:
• zájemci o studium vyplní elektronickou přihlášku do ZUŠ, ve které si vyberou jeden
z nabízených termínů přijímacího řízení,
elektronická přihláška pro nové žáky je ZDE,
• vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ, on-line přihláška slouží ke zjednodušení administrace. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení s ohledem na kapacitu školy.
• přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák, který tímto prohlašuje, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřuje svůj souhlas s jejich zpracováním,
• při přijímacím řízení budou zákonní zástupci (případně zletilí žáci) vyzváni ke stvrzení platnosti přihlášky svým podpisem.

V zájmu zachování bezpečnostních a hygienických požadavků si ZUŠ L. Janáčka Havířov-Podlesí bude účast u talentových zkoušek organizována takto:
• uchazeče bude doprovázet pouze jedna dospělá osoba v rezervovaném čase,
• vstup do prostor školy bude povolen pouze osobám, které nevykazují zdravotní potíže spojené s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
V případě nejasností nebo problémů s rezervací termínu kontaktujte vedení ZUŠ na adrese sekretariat@zuslj-havirov.cz.

V Havířově, dne 11.5.2020                                                Ing. Anna Mikulová, ředitelka ZUŠ


                  Kritéria pro přijímání žáků do ZUŠ L. Janáčka Havířov – Podlesí, p. o.
                                                 pro školní rok 2020/2021


Ke studiu na ZUŠ se žáci přihlašují online přihláškou, která je dostupná na webových stránkách školy. Žáci jsou ke studiu přijímání na základě úspěšně vykonané přijímací talentové zkoušky. Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ. Žáci, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati ke studiu, budou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy jsou tito žáci následně přijati do ZUŠ. Žáci jsou přijímáni do přípravného studia I. stupně (5–6 let), studia I. stupně od 7 let, přípravného studia II. stupně (13 let) a studia II. stupně od 14 let.

Předpoklady pro studium jsou ověřovány prostřednictvím talentové zkoušky:

Hudební obor

Talentová zkouška probíhá formou osobního pohovoru s pedagogy a hodnoceny jsou níže uvedené činnosti a posouzení fyzických dispozic pro studium daného nástroje:
     • zpěv libovolné lidové nebo umělé písně,
     • zopakování zahraného tónu, rozlišení tónů (intonace),
     • zopakování vytleskaného rytmu.

Výtvarný obor
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě posouzení domácích výtvarných prací a pohovoru s uchazečem o vzdělání. Požadavky na domácí výtvarné práce:
     • uchazeč předloží nejméně 3 domácí výtvarné práce, preferovány jsou především výtvarné práce založené na vlastní fantazii nebo kresba podle reality (portrét, zátiší, krajina),
     • nemáme zájem o výtvarné práce vytvořené v MŠ nebo ZŠ, kde každý žák tvořil stejný obrázek (objekt) na základě instrukcí od učitele,
     • nepředkládejte obrázky nakreslené podle předlohy animovaných filmů, komiksů nebo omalovánek,
     • uvítáme různorodost výtvarných technik, ale je možné předložit větší množství výtvarných prací vytvořených oblíbenou výtvarnou technikou.
     • Pro posouzení výtvarných prací prací jsou rozhodující tato kritéria:
          ● výtvarná představivost a fantazie,
          ● rozlišování barev a tvarů,
          ● základní pracovní návyky.

Taneční obor
Předpokladem pro přijetí jsou pohybové a rytmické dispozice žáka. Během přijímací zkoušky je hodnocen
v těchto oblastech:
     • pohybové schopnosti,
     • zopakování rytmu, dodržení rytmu (rytmické cítění),
     • fyzické dispozice.

Literárně dramatický obor
Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka, které jsou posuzovány níže uvedenými činnostmi. Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor s pedagogem:
     • přednes předem připraveného textu (poezie/próza),
     • jednoduchá pohybová etuda,
     • zpěv libovolné písně.

V Havířově 11.5.2020                                                      Ing. Anna Mikulová, ředitelka školy

 
Přehled dalších článků | Datum: 27.05.2020

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov