Výpis všech článků z rubriky SRPŠ


SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ LEOŠE JANÁČKA , HAVÍŘOV, p.o.

Spolek rodičů a přátel při ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, z. s.  ve škole pracuje od září 2015. Nahradil předchozí Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ), které se školou spolupracovalo několik let. Vzhledem k novým zákonným úpravám sdružovacích práv byla k 31. 8. 2015 činnost sdružení ukončena a místo něj vznikl spolek, který slouží stejnému účelu. Jeho zakladateli jsou členové výboru zaniklého sdružení, jehož veškerý majetek byl převeden na nově vzniklý spolek.

Stanovy spolku jsou k dispozici na nástěnce při vstupu do školy a taktéž zveřejněny na webových stránkách školy www.zuslj-havirov.cz.  (klik na odkaz)

Účelem spolku je finanční podpora školy. Jeho hlavním příjmem jsou finanční příspěvky, které budou použity na odměny žáků za jejich výsledky v soutěžích, mimořádné výkony a ukončení studia ve svém oboru. Také jsou z nich financovány výdaje na občerstvení žáků na akcích pořádaných školou, při účasti žáků v soutěžích pak výdaje na úhradu startovného, účastnických poplatků, jízdného, stravného a ubytování žáků. Přispějí také ke zkvalitnění výuky a to prostřednictvím nákupu vyučovacích pomůcek, notového materiálu, taneční, literárně- dramatický a výtvarný obor podpoří pořízením materiálu specifického pro jednotlivá oddělení (např. kostýmy, výtvarné potřeby apod.). Hospodaření spolku probíhá v souladu se zákonem a jeho stanovami dle předem stanovených pravidel, která jsou závazná pro obě strany, tj. pro školu a spolek.

Spolek úzce spolupracuje s vedením školy a efektivně využívá svých prostředků k podpoře aktivit školy. Vzhledem k tomu, že všichni členové výboru plní svou funkci ve svém volném čase, vedení školy jim tímto děkuje za jejich pomoc a podporu.

Složení výboru SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, z. s.
ve školním roce 2015/2016:

Ing. Alexandr Babič, PhD. -předseda výboru
Ing. Věra Bartošová-místopředseda výboru
Bc. Daniela Ballová
Eva Haroková
Věra Kubínová
Monika Lakomá
Anna Uhlová

   


Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2012/2013

10
listopadu

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2012/2013

SRPŠ pomáhá při různých vystoupeních žáků, absolventských koncertech, organizačně a finančně zajišťuje zájezdy pro nejlepší žáky školy, oslavy Dne dětí, návštěvy koncertů a divadel, soutěže a podobně.

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L. Janáčka Havířov za školní rok 2012/2013

Vážení rodiče,

26
října

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za Vaše finanční příspěvky, které poskytujete SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy).

Z těchto příspěvků se hradí startovné, cestovné a stravné žákům při soutěžích a přehlídkách, přispívá se na nákup pomůcek do hudebního, výtvarného, tanečního oboru apod.
V poslední době přispělo SRPŠ finančními prostředky houslovému souboru na účast na dvoudenním "Festivalu nejmenších houslistů" , který probíhal v Řepišti, v Dolní oblasti Vítkovic s houslovým virtuózem Pavlem Šporclem a na Slezkoostravském hradě, a soutěžícím žákům na 20. ročníku interpretační soutěže "Karel Ditters z Dittersdorfu" v komorní hře ve Vidnavě.

Foto ve fotogalerii v sekci ostatní akce

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2010/2011

11
února

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2010/2011

SRPŠ pomáhá při různých vystoupeních žáků, absolventských koncertech, organizačně a finančně zajišťuje zájezdy pro nejlepší žáky školy, oslavy Dne dětí, návštěvy koncertů a divadel, soutěže a podobně.

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2010/2011

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2009/20010

1
února

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2009/20010

SRPŠ pomáhá při různých vystoupeních žáků, absolventských koncertech, organizačně a finančně zajišťuje zájezdy pro nejlepší žáky školy, oslavy Dne dětí, návštěvy koncertů a divadel, soutěže a podobně.

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2009/2010

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2008/2009

2
ledna

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2008/2009

SRPŠ pomáhá při různých vystoupeních žáků, absolventských koncertech, organizačně a finančně zajišťuje zájezdy pro nejlepší žáky školy, oslavy Dne dětí, návštěvy koncertů a divadel, soutěže a podobně.

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2008/2009Celkový počet článků: 5

[1]

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

   ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

  VIDEO