Úplata


 
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace,
Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov – PodlesíDodatek č. 5 k Vnitřní směrnici č. 11/2014

o stanovení výše úplaty (školné)

Podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2001 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
a podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání

je stanovena výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto:
 

 

 Obor
Pololetně
Měsíčně
Ročně
 Hudební obor
---
---
---
 Individuální výuka v přípravném, v I. a II.  stupni základního studia
1 750
350
3 500
 Individuální výuka ve skupině (2 – 4 žáci)
 v I. a II. stupni  základního studia,
 skupinová PHV ve II. pololetí
1 100
220
 2 200
 Skupinka žáků v MŠ,
 skupinová PHV v I. pololetí
   900   180    1 800  
 Sborový zpěv   500 100 1 000
  Taneční obor
Pololetně
Měsíčně
Ročně
 Přípravná taneční výchova
1 000
200
2 000
 Kolektivní výuka v I. a II. stupni základního studia
1 200
240
2 400


 Literárně - dramatický 
Pololetně
Měsíčně
Ročně
 Přípravná literárně-dramatická výchova
1 000
200
2 000
 Kolektivní výuka v I. a II. stupni základního studia
1 200
240
2 400


 Výtvarný obor Pololetně
Měsíčně
Ročně
 Přípravná a kolektivní výuka v I. a II. stupni  základního  studia
1 750
350
3 500

 
Úhrada úplaty za vzdělávání se hradí ve dvou splátkách:
                           I. pololetí  září  až leden   –  splatná do 15. září
                          II. pololetí únor až červen  –  splatná do 15. února

a to:   a) převodem z účtu - č. úč. 41436791/0100
          b) složenkami vydanými školou
          c) hotově v kanceláři školy - vyjímečně ( u povolených splátkových kalendářů)

Ve výjimečných případech lze úplatu za vzdělávání po dohodě s vedením školy hradit ročně,
čtvrtletně nebo měsíčně – dle schváleného splátkového kalendáře.

V případě neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanovených termínech, budeme nuceni postupovat dle § 7 odst. 2d) Vyhlášky 71/2005 Sb. a ukončit docházku žáka do ZUŠ - "žák přestává být žákem školy v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu".

Ruší se Dodatek č. 4 k Vnitřní směrnici 11/2014 ze dne 30. 4. 2018

Dodatek č. 5 k Vnitřní směrnici 11/2014 je platný od 1. září 2019


V Havířově, dne 12. dubna 2019

                                                                                                   Ing. Anna Mikulová, ředitelka ZUŠ


 
Přehled dalších článků | Datum: 11.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

   ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

  VIDEO