Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2012/2013

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ Leoše Janáčka, Vrchlického 1a Havířov
za školní rok 2012/2013
P Ř Í J M Y :

Příspěvky SRPŠ                                                             54.750,00
Výtěžky z koncertů,akademii apod.                             34.102,00
Prodej pomůcek                                                            16.730,00
Úroky z banky                                                                            2,73

Příjmy celkem                                                             105.584,73

V Ý D A J E :

Koncerty,soutěže,dárky pro absolventy apod.          54.651,00
Akce SRPŠ – DEN DĚTÍ                                                 5.550,00
Provozní režie- poplatky z banky,poštovné apod.       1.563,00
Vybavení tříd ZUŠ-kostým Mikuláše a Anděla,tablo
stojany,židle ke klavíru, hud.nástroje                         49.134,00
Nákup pomůcek                                                             32.950,00

Výdaje celkem                                                             143.848,00


Počáteční stav                                                                74.928,30
Rozdíl Příjmy-Výdaje                                                   - 38.263,27

Konečný stav k 31.8.2013                                            36.665,03

Z toho Pokladna                                                            32.340,00

Bankovní účet u ČS                                                         4.325,03


Zpracovala: Havlišová Vanda, účetní SRPŠ V Havířově, dne 1.11.2013

 
Přehled dalších článků | Datum: 10.11.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov