INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZUŠ L. Janáčka

Vážení rodiče, milí žáci,
v souladu s Usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 se 11. 5. 2020 obnovuje provoz Základní umělecké školy Leoše Janáčka v Havířově za následujících podmínek:

• vstup do školy bude umožněn POUZE ŽÁKŮM, nikoliv doprovázejícím osobám,
• žáci budou dodržovat rozvrh hodin, není možné přicházet do školy dříve než 10 minut před začátkem    vyučovací hodiny,
při prvním vstupu do školy odevzdá u vchodu každý žák přítomnému zaměstnanci školy vyplněné    Čestné prohlášení,
• čestné prohlášení je ke stažení ZDE, a nebo pod článkem
• každý žák odevzdá pouze jedno Čestné prohlášení bez ohledu na to, kolik oborů navštěvuje,
• součástí čestného prohlášení je přehled rizikových faktorů, doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím,
• všichni žáci a zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky,
• každý žák bude mít s sebou roušku a sáček na uložení roušky, bez nich nebude moci vstoupit do budovy školy,
• v průběhu vzdělávání v učebně nemusí žáci ani učitelé nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry, pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně,
• po vstupu do školy si žáci umyjí a vydezinfikují ruce,
• škola zajistila dostatečné množství dezinfekce, která je dostupná na WC i v učebnách,
• v učebně bude přítomno maximálně 15 žáků,
• nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit,
• žáci i pedagogové školy budou při pohybu ve společných prostorách školy minimalizovat kontakty mezi jednotlivými osobami a skupinami.

Od 11.5. bude v prezenční formě studia (za osobní přítomnosti žáků ve škole) dle platného rozvrhu hodin probíhat v hudebním oboru výuka individuální a skupinová (dva žáci v hodině) a výuka hudební nauky. Soubory, sbory a orchestr probíhat nebudou.

Výuka v tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru bude probíhat dle platného rozvrhu hodin v prezenční formě studia, při přijetí zvýšených hygienických a nezbytných prostorových a organizačních opatření. O těchto opatřeních budou žáky informovat pedagogové.

Vzhledem aktuálnímu vývoji situace si škola vyhrazuje právo na změnu v organizaci výuky, o které by byli zákonní zástupci žáků v předstihu informováni.

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Ing. Anna Mikulová, ředitelka ZUŠ

 
Přehled dalších článků | Datum: 25.05.2020

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov