Úplata

10. dubna 2024 
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov – Podlesí
Dodatek č. 10 k Vnitřní směrnici č. 11/2014


o stanovení výše úplaty za vzdělávání (školné)
Podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2001 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb.
o základním uměleckém vzdělávání je stanovena výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2024/2025 takto:

:
 
 Hudební obor  pololetně  měsíčně  ročně
 Individuální výuka v přípravném, v I. a II. stupni základního studia 1 950   390   3 900  
 Individuální výuka ve skupině (2 – 4 žáci) v I. a II. stupni základního studia, skupinová PHV ve II. pololetí 1 300   260   2 600  
 Skupinka žáků v MŠ, skupinová PHV v I. pololetí 900   180   1 800  
 Sborový zpěv 700   140   1 400  
 


 
 Taneční obor  pololetně  měsíčně  ročně
 Přípravná a kolektivní výuka v I. a II. stupni základního studia  1 400    280    2 800 


 
 Literárně-dramatický obor  pololetně  měsíčně  ročně
 Přípravná a kolektivní výuka v I. a II. stupni základního studia 1 300    260    2 600  


 
 Výtvarný obor  pololetně  měsíčně  ročně
 Přípravná a kolektivní výuka v I. a II. stupni základního studia 1 950   390   3 900  


Ceny kurzů:
 
 Baby ballet  902  16 lekcí v jednom pololetí 
 
 Pokročilý muzikant  5 738   18 lekcí v jednom pololetí
 Pokročilý muzikant  2 939     9 lekcí v jednom pololetí

Úhrada úplaty za vzdělávání se hradí ve dvou splátkách:
I.  pololetí září   až leden  –  splatná do 15. září
II. pololetí únor až  červen – splatná do 15. února
 
a to:   a) bankovním převodem na číslo účtu ZUŠ: 41436791/0100
          b) složenkami vydanými školou
          c) hotově v kanceláři školy – výjimečně po předchozí domluvě
 
Ve výjimečných případech lze úplatu za vzdělávání hradit ročně, čtvrtletně nebo měsíčně, a to na základě písemné „Dohody o jiném termínu úhrady úplaty“ uzavřené mezi zákonným zástupcem žáka a vedením školy.

V případě neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanovených termínech, bude postupováno dle § 7 odst. 2d) Vyhlášky 71/2005 Sb. a docházka žáka do ZUŠ bude ukončena: „Žák přestává být žákem školy v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu".

Ruší se Dodatek č. 9 k Vnitřní směrnici 11/2014 ze dne 23. 5. 2023                                                                     
Dodatek č. 10 k Vnitřní směrnici 11/2014 je platný od 1. září 2024

V Havířově, dne 9. dubna 2024

                                                                                                                            
                                                                                                                              Ing. Anna Mikulová, ředitelka ZUŠ
Přehled dalších článků | Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 15169x


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace