Školní řád

1. října 2023

                                                                                                
    Základní umělecká škola Leoše Janáčka 
příspěvková organizace
Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov – Podlesí, 736 01
_________________________________________________________________________________________________


Školní řád
 
 
Úvodní ustanovení
  1. Ředitelka Základní umělecké školy Leoše Janáčka Havířov-Podlesí, příspěvkové organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1 ve znění pozdějších předpisů tento Školní řád.
  2. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé vždy na začátku nového školního roku. V třídní knize se provede o školení zápis. Součástí Školního řádu je aktuální osnova poučení o bezpečnosti, ochraně zdraví a požární ochraně, dle které jsou žáci proškolováni.  Školní řád je vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě (informační nástěnka školy) a na webových stránkách školy, kde se s ním seznamují zákonní zástupci žáků.
  3. Školní řád je závazný pro žáky školy, zákonné zástupce žáků, zaměstnance školy a cizí osoby vstupující do školy a upravuje jejich práva a povinnosti v areálu školy a mimo školu, při akcích pořádaných školou nebo při akcích, na kterých se škola podílí. 
1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

1. 1 Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků


1) Žáci mají právo:
a)  na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění,
b)  na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,
c)  na informace, mají právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat,
d)  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,
e)  na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
f)  zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat, své stanovisko k nim odůvodnit,
g)  na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, kam přijme ředitelka školy nadaného nebo mimořádně nadaného žáka základního studia, který úspěšně vykonal komisionální zkoušku podle §6 odst. 1 písmeno d) vyhlášky 71/2005 Sb.,
h)  žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají    jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze jejich postižení nebo znevýhodnění.
i)  nadaní nebo mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelkou školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z  vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání   postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy,
j)  žáci mají právo navštěvovat všechny interní i veřejné akce všech oborů školy, účinkovat na veřejných i interních akcích školy,
k)  ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky  do některého povinného předmětu stanoveného platným školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn. 


2) Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:
a)  na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
b)  na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
c)  aktivně se účastnit činností školy (Spolek rodičů a přátel školy,
návštěva veřejných akcí školy, materiální pomoc škole, aj.),
d)  po předchozí dohodě s vyučujícím se zákonní zástupci žáků mohou zúčastnit individuální výuky svého dítěte, do vyučování nezasahují, ani jeho průběh nenarušují. 

 
 
1. 2 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Žáci jsou povinni:
a) dodržovat Školní řád školy a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
c) docházet do vyučování pravidelně a včas, navštěvovat všechny předměty dané platným školním vzdělávacím programem,
d) do výuky chodit řádně připraven, nosit učební materiály, hudební nástroje a další pomůcky dle pokynů učitele,
f) vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem s respektem vůči druhé osobě,
h) každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, hlásit ihned vyučujícímu nebo vedení školy.
 
2) Zletilí žáci jsou dále povinni:
a)  informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b)  dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky, e-mailem),
c)  v případě delší nemoci podat učiteli neprodleně zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
d)  nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku a podobně omlouvat předem,
e)  sledovat aktuální informace o změnách ve výuce nástrojové hry, hudební nauky, skupinové interpretace, tanečního, literárně-dramatického a výtvarného oboru na informační tabuli ve vestibulu školy, webových stránkách školy a v elektronických žákovských knížkách. 

3) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
a)  zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
b)  řádně a včas provádět úhradu úplaty za vzdělávání dle platných předpisů,
c)  na vyzvání ředitelky školy se zákonní zástupci žáků a zletilí žáci osobně zúčastní projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,
d)  pravidelně kontrolovat elektronickou žákovskou knížku,
e)  sledovat aktuální informace o změnách ve výuce nástrojové hry, hudební nauky, skupinové interpretace, tanečního, literárně-dramatického a výtvarného oboru na informační tabuli ve vestibulu školy, webových stránkách školy a v elektronických žákovských knížkách,
f)  dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou formou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),
g)  v případě delší nemoci žáka podat učiteli neprodleně zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
h)  plánovanou nepřítomnost žáka omlouvat předem,
i)  informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

4)   Pro školní matriku jsou povinni zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.), školského zákona. Použití a ochrana všech osobních údajů je v souladu se zákonem č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 
1.3 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
 
        1) Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména
na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
 
       2) Povinnosti pedagogických pracovníků
Pedagogický pracovník je povinen:
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat,
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.
 
1.4 Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 
1. Všichni zaměstnanci školy a žáci školy dbají o dodržování základních společenských
pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
2. Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a žáky, nepřímo i zákonnými zástupci žáků, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu a důstojnosti, všichni zaměstnanci školy a žáci školy se vzájemně respektují.
3. Zaměstnanec školy dbá na vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.
4. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
5. Vyjadřuje-li žák své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem.
6. Žák zdraví v budově a na školních akcích všechny zaměstnance školy srozumitelným pozdravem a zaměstnanec školy žákovi na pozdrav odpoví.
7. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům a zaměstnancům školy jsou považovány za závažné porušení školního řádu a mohou být důvodem k udělení kázeňského opatření.
 
 
2. Provoz a vnitřní režim školy
                                                           
 2. 1 Organizace školy
 
1) Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov-Podlesí, Jaroslava Vrchlického 1471/1a, 736 01 Havířov, příspěvková organizace (dále jen „škola“) je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy jmenovaná zřizovatelem školy. 

2) Ředitelka zřizuje jako svůj poradní orgán:
    a)  pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy dle §164 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon,
    b)  uměleckou radu. 

3) Ředitelka jmenuje:
    a) svého statutárního zástupce
    b) vedoucí správních zaměstnanců. 

 
2.2.Organizace studia ZUŠ 
 
1)  Organizace výuky v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 71/2005 Sb. v platném znění, o základním uměleckém vzdělávání v platném znění a ŠVP ZUŠ Leoše Janáčka.
2)  Škola zřizuje čtyři obory-hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický, ve kterých je výuka organizována formou individuální, skupinovou a kolektivní.
3)  Typy studia a délka studia:a) přípravné studium I. stupně – je určeno pro žáky od 5 let věku,
     b) studium I. stupně – organizuje se pro žáky od 7 let věku a starší a trvá 7 let, ke studiu na I. stupni mohou být přijati žáci i bez přípravného studia,
     c) přípravné studium II. stupně – je určeno uchazečům, kteří neabsolvovali první stupeň studia (délka studia je jeden rok),
     d) studium II. stupně – se organizuje pro žáky minimálně od 14 let věku a starší a trvá 4 roky,
     e) studium pro dospělé – se organizuje pro žáky minimálně od 18 let věku, trvá 4 roky
 
 
2.3 Organizace vyučování
 
1) Vyučování probíhá:
    a) v budově školy Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov-Podlesí
    b) na dalších místech poskytovaného vzdělávání.

2) Vyučování se řídí platným rozvrhem hodin platným zpravidla na období jednoho školního roku.
3) Zařazení žáka k učiteli je ve výhradní kompetenci ředitelky školy.
4) Vyučovací hodina trvá 45 minut.
5) Hodinové dotace pro jednotlivé ročníky jsou dány platným školním vzdělávacím programem.
6) Vyučovací hodiny jsou odděleny zpravidla pětiminutovými přestávkami (podle organizace výuky v jednotlivých třídách je možná přestávka delší).
7) Jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí, maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce a maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka.
8) Prázdniny vyhlašované MŠMT a státní svátky se nenahrazují.
9) Žáci nemají nárok na náhradu zameškané vyučovací hodiny.
10) V případě nepřítomnosti učitele na pracovišti je žákovi zajištěna náhradní výuka.
11) Nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost vedení školy nebo jinému přítomnému učiteli.
12)  V době školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce.
13) Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, vystoupení, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.
14) Opouštět budovu během vyučování není žákům dovoleno.
15) V době konání školní akce, jako jsou koncerty, veřejná představení, soutěže a dalšícha pokud není možné zajistit suplování, je možné žákům organizovat výuku jako poslechovou hodinu v místě konání akce.
 
2. 4 Vstup a pohyb v areálu školy


1) Žáci přicházejí do školy 10 minut před začátkem vyučování, na chodbách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné. Po skončení výuky žáci neprodleně opouští budovu školy.
2) Žáci si nosí přezůvky a požadované školní pomůcky.
3) Do výuky tanečního oboru žáci nosí doporučený cvičební oděv, do výtvarného a literárně-dramatického oboru doporučený pracovní oděv.
4) Při individuální a skupinové výuce se žáci přezují před učebnou, při kolektivní výuce výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru si žáci oděv, obuv a osobní věci ukládají do příslušných šaten nebo šatních skříněk.
5) Manipulace s mobilními telefony a jinými osobními elektronickými zařízeními při výuce není žákům povolena, nestanoví-li vyučující jinak. Za ztrátu nebo jakékoliv poškození mobilního telefonu či jiných osobních elektronických zařízení a předmětů nesouvisejících s výukou, nenese škola odpovědnost.
6) Do vnitřních výukových prostor školy je vstup povolen pouze žákům prostřednictvím čipu.
7) Rodičům je vstup do výukových prostor budov školy povolen pouze v doprovodu vyučujícího či zaměstnance školy.
8) Rodiče na své děti čekají na určeném místě ve foyeru školy, pobyt na chodbách (v 1.,2.,3. a 4. podlaží) z hygienických a bezpečnostních důvodů není povolen.
9) Jízda na kole, koloběžce a bruslích v areálu školy není dovolena.
10) Žáci se ve škole chovají ukázněně, respektují pokyny vyučujících.
11) Osoby, které nejsou v ZUŠ zaměstnány a nejsou žáky, rodiči, zákonnými zástupci žáků ani doprovodem žáků, jsou povinny se po vstupu do budovy neprodleně hlásit na ředitelství ZUŠ nebo v kanceláři školy. V případě návštěvy koncertu nebo jiné veřejné akce pořádané ZUŠ se řídí pokyny pořadatele.
12) Budova školy je otevřena v pondělí–pátek od 11.15 do 19.30, při odpoledních a večerních akcích školy dle potřeby.
12)3Úřední hodiny kanceláře sekretariátu školy jsou:pondělí–čtvrtek: 8.00 – 11.15, 13.00 – 15.30, pátek: 8.00 – 11.15, 13.00 – 14.00.
 
 
 
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace nepřátelství nebo násilí


1) Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
2) Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
3) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
4) Žáci jsou pravidelně proškolování o bezpečnosti a ochraně zdraví vždy na začátku nového školného roku svým učitelem hlavního předmětu. Zápis o školení se provede do třídní knihy.
5) Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
6) Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.
7) Při výuce v tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru dodržují specifické bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem odborné učebny.
8) Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu (pedagogický dozor), která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitelka školy.
9) Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě a předem určeném čase, po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a předem určeném čase.
10) Při výjezdu do zahraničí mezi účastníky škola zařadí pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola o výjezdu žáka do zahraničí písemný souhlas zákonného zástupce žáka.
11) Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních.
12) V učebnách není žákům povoleno svévolně otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče do elektrické sítě.
13) Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (§ 89 odst. 10 zákona 140/1961 Sb., trestní zákon – návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování), ve škole s nimi manipulovat (manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání). V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka (§ 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).
14) Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně, vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou tyto žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.
15) Všichni zaměstnanci školy průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů a uplatňují doporučené metody umožňující včasné řešení problémů takto ohrožených žáků.
16) Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.
17) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí. 
 
 
4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.
2) Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
3) Pokud žáci ukončí vzdělávání na škole, vrátí všechny zapůjčené školní pomůcky.
4) S každým vypůjčovatelem bude sepsána smlouva o výpůjčce hudebního nástroje, případně jiného majetku školy a vypůjčení je zpoplatněno dle platné směrnice školy. 
 
 
5. Pravidla pro přijímání žáků, ukončení vzdělávání

1) Přijímání žáků
a)  Žáci jsou přijímáni do čtyř uměleckých oborů-hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického. Ke studiu jsou přijímáni v souladu s ustanovením §2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění.
b)  Zákonní zástupci žáků vyplní na webových stránkách školy elektronickou přihlášku a výběrem termínu zapíší své dítě k přijímací talentové zkoušce. Přihláška bude podepsána zákonným zástupcem v den konání talentové zkoušky. V přihlášce jsou uvedeny povinné údaje o žákovi pro školní matriku (§ 28 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.). Všichni noví uchazeči o studium musí vykonat přijímací zkoušku. Stávající žáci školy, kteří si přibírají nové studijní zaměření ve stejném již studujícím oboru, nemusí již vykonávat talentovou zkoušku. Stávající žáci, kteří si přibírají jiný než právě navštěvovaný obor, musí vykonat talentovou zkoušku. Každý uchazeč obdrží identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněno jeho přijetí/nepřijetí ke studiu.
c)  Žáci jsou přijímáni:
• do přípravného studia po prokázání předpokladů ke vzdělávání,
• do základního studia I. a II. stupně, případně do ročníku vyššího na základě vykonání talentové zkoušky,
d)  Uchazeči, kteří překročili věk stanovený v § 1 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb., mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.
e)  V případě nepřijetí z kapacitních důvodů jsou uchazeči evidováni v databázi uchazečů pro případné kontaktování.
f)  O přijetí žáka do základního studia rozhoduje ředitelka školy na základě doporučení zkušební komise.
g)  Žáky zařazuje k učiteli daného předmětu ředitelka školy, požadavky rodičů při výběru učitele je respektováno s ohledem na možnosti školy.
h)  Přijati uchazeči budou kontaktování v prvním týdnu měsíce září přiděleným učitelem k domluvě rozvrhu a budou zařazeni učitelem do všech předmětů.
i)  Žáci jsou přijímáni dle „Kritérií pro přijímání žáků ke studiu“, které jsou zveřejněny před zahájením přijímacího řízení na úřední desce školy a webových stránkách školy.
j)  Přijetí žáka je pro zákonné zástupce žáka závazné na celý školní rok.
k)  V souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 89/2012, občanský zákoník, je požadován souhlas zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků se zpracováním osobních údajů a s pořizováním a používáním fotodokumentace, videozáznamů a audio záznamů pro potřeby:
• dokumentace kulturních a soutěžních vystoupení,
• propagační účely a prezentaci práce školy,
• sledování osobnostního vývoje žáků,
• publikování poznatků v odborných publikacích,
• dokumentace pracovních (pedagogických) postupů v případech, kdy není možno prezentovat práci s dětmi přímo,
• zpracovávání vědeckých, diplomových a podobných prací.
 
l)  Pokud zletilý žák či zákonný zástupce žáka s těmito body nesouhlasí, má právo tento nesouhlas vyjádřit na přihlášce do ZUŠ příslušným způsobem zde určeným.


2) Postupová zkouška, ukončení ročníku a ukončení vzdělávání
a)  Postupovou zkoušku vykonávají žáci hudebního oboru. Postupovou zkoušku hodnotí nejméně tříčlenná zkušební komise, jejíž členy jmenuje ředitelka školy. Tuto zkoušku je možné nahradit úspěšnou účastí v okresním a vyšším kole soutěží příslušného oboru MŠMT ČR pro ZUŠ. Postupová zkouška se netýká žáků II. stupně a žáků, kteří ukončují studium, není-li uvedeno jinak níže v odstavci c).
b)  Žáci přípravného studia obdrží potvrzení o absolvování přípravného ročníku. Žáci řádného studia I. a II. stupně obdrží na konci školního roku vysvědčení za každý ukončený ročník. Jsou klasifikováni za 1. i 2. pololetí podle vyhlášky č. 71/2005 Sb. V pololetí obdrží výpis z vysvědčení.
c)  Základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé se ukončuje vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení, tanečního a divadelního představení, dále veřejného vystoupení v rámci orchestrální či komorní hry nebo vystavení výtvarných prací na výstavě. 
 
3)  Žák přestává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl, a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona, výchovná opatření),
v případě, že o to písemně požádá ředitelství školy zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák a to k 31. 1. nebo 30. 6. příslušného roku, studium může být mimořádně ukončeno i mimo tyto termíny, a to pouze ze závažných důvodů, jako je stěhování nebo zdravotní důvody žáka,
c)  v případě, že zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka neuhradil úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelkou školy jiný náhradní termín nebo splátkový kalendář.
o ukončení studia je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení studia. 


 
6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 
1) Hodnocení výsledků vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělání v platném znění a Školním vzdělávacím programem školy. 

2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení se vyjadřuje klasifikací, žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
1 -výborný
Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi, samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti při řešení praktických i teoretických úkolů. Samostatně hodnotí jevy a zákonitosti.
2 – chvalitebný
Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně, samostatně nebo na základě menších podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti a dovednosti uplatňovat, nevyskytují se podstatné chyby. Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti s částečnou pomocí učitele.
3 – uspokojivý
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností závažnější nedostatky, které je schopen uplatňovat s intenzivnější pomocí učitele Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti a odstraňovat je spíše jen za pomoci učitele.
4 – neuspokojivý
Žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné nedostatky, které není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedokáže hodnotit jevy a zákonitosti ani za pomoci učitele.
 
3)  Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
a) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.
b) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.
c) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.
 
4)  Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku. 

5)  Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitelka školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. 

6)  Mimořádně nadané žáky lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů a splnění dalších zákonných podmínek. 

7)  Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování ročníku. 

8)  Je-li absence žáka v kterémkoli vyučovacím předmětu vyšší než 60 %, bude na konci 1. či 2. pololetí přezkoušen před komisí z učiva, které bylo v předmětu probíráno. V takovém případě má žák a jeho zákonný zástupce právo požádat vyučujícího pedagoga o poskytnutí informací o probíraném učivu, aby se na přezkoušení mohl připravit. Výsledná známka na vysvědčení pak vychází z hodnocení tohoto přezkoušení. 

 
7. Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

a) Pochvaly a jiná ocenění může udělit ředitelka školy - školní pochvala za reprezentaci školy nebo třídní učitel - třídní pochvala za výborné studijní výsledky a podobně
b) Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Kázeňská opatření může uložit ředitelka školy.
c) Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených Školským zákonem nebo Školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností ředitelka vyloučí žáka ze školy.
d) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených Školským zákonem.
e) Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka s postupem dle § 31 školského zákona odstavců 2 až 5.
f) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

 
8. Úplata za vzdělání

Úplata za vzdělání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

a) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných nákladů neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).
 
b) U studia pro dospělé stanoví ředitelka školy výši úplaty za vzdělání:
• u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1
• u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

c) Úplata za vzdělání se hradí převodem z účtu nebo ve výjimečných případech hotově v kanceláři školy a to ve dvou splátkách v termínech:
I. pololetí – září až leden – do 15. září
II. pololetí – únor až červen – do 15. února.

d) Ukončí-li žák vzdělání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních lze poměrnou část úplaty za vzdělání vrátit.

e) Úplatu za vzdělání lze uhradit ročně nebo pololetně do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Na základě Dohody o splátkovém kalendáři, uzavřené mezi ředitelkou školy a zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilého žáka i v individuálně stanovených termínech.
f) Výše úplaty na školní rok je dána na vědomí prokazatelným způsobem (úřední deska ve vestibulu školy a webové stránky školy).
 
9. Distanční vzdělávání
 
1) Povinnosti žáků
Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě. Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.
 
2) Režim vyučování
Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.
 
Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí:
• on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy)a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami). Časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část,
• off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky,
• individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,
• komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,
• zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,
• informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení – pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám,
• průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.
Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách. Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školního vzdělávacího programu.
 
 
3) Hodnocení výsledků vzdělávání
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku. Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, vytvořená výtvarná díla, vypracované texty), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě. Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení klasifikačním stupněm. Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím elektronické žákovské knížky v systému Klasifikace, případně jiným individuálním způsobem.
 
4) Podmínky zacházení s majetkem školy
V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (sluchátka, notebook), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.
 
 
9. Závěrečná ustanovení

a) Školní řád je platný pro všechna místa poskytovaného vzdělávání.
b) Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce školy ve vstupní hale budovy školy.
c) Žáci a jejich zákonní zástupci jsou se Školním řádem seznámeni vždy na začátku školního roku nebo v době nabytí jeho účinnosti.

V Havířově 25. srpna 2023                                                                                                         Ing. Anna Mikulová
                                                                                                                                                        ředitelka ZUŠ

Tímto se ruší Školní řád ze dne 1. září 2020.
Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2023.


 
 
 
Příloha č. 1 Školního řádu
 
POUČENÍ O ZÁKLADNÍCH ZÁSADÁCH BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLE
A NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH  
 
Žáci byli poučeni o možných nebezpečích a z nich vyplývajících bezpečnostních rizicích a opatřeních k zajištění jejich bezpečnosti:
1) Nebezpečí požáru – provedena instruktáž o možných příčinách a důsledcích vzniku požáru, o zákazu jakékoliv manipulace s plamenem v areálu školy. Žáci byli seznámeni se způsoby evakuace a evakuačními cestami
2) Nebezpečí úrazu ve společných prostorách školy žáci byli seznámeni se zásadami bezpečného pohybu v areálu školy, pravidly vstupování do objektu školy a do učeben;
3) Nebezpečí poranění od donesených předmětů – žáci byli upozorněni na zákaz nošení do školy nebezpečných ostrých předmětů, zbraní, bojových pomůcek a předmětů, které se jako zbraně dají použít, včetně jejich předvádění, pyrotechnických výrobků a jiných obdobných předmětů ohrožujících život a zdraví dalších osob,
4) Nebezpečí od návykových látek – žáci byli seznámeni se zákazem donášení a konzumace omamných a psychotropních látek, alkoholu, tabákových výrobků a jiných zdraví nebezpečných jedů a chemikálií;
5) Provozní řády učeben – žáci byli seznámeni s pravidly a provozními řády učeben a s riziky z toho vyplývajícími
6) Nebezpečí při přesunech – seznámení s pravidla bezpečného přesunu do školy, ze školy, přesunech na různé akce a zpět;
7) Nebezpečí hygienické – seznámení s platnými hygienickými opatřeními a postupy;

Zakázané činnosti:
8) Žáci byl poučeni o zákazu vstupu do školy pod vlivem jakýchkoliv návykových látek, které ovlivňují rozpoznávací schopnosti a snižují sebeovládání (veškeré omamné a psychotropní látky, alkohol, chemikálie, barbituráty a další);
9) Žákům není povoleno používání mobilních telefonů během vyučování, pokud vyučující nestanoví jinak;
10) Žáci byli poučení o zákazu vpouštění cizích osob do objektu školy.

Povinnosti žáků:
11) Povinnost ohlásit pracovníkům školy každý případ, kdy je na žáka vykonáván nátlak ze strany spolužáků nebo dalších osob účastných na vyučování a to neprodleně;
12) Povinnost ohlásit pracovníkům školy každý případ, kdy je žák svědkem situace, během které je na jiného žáka vykonáván nátlak ze strany spolužáků nebo dalších osob účastných na vyučování a to neprodleně;
13) Povinnost dodržovat školní řád – seznámení se školním řádem;
14) Povinnost bezodkladně hlásit úraz vyučujícímu. 
 
Ostatní:
15) Každý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil a  došlo –li během tohoto jednání k porušení některé z právních povinností a to i v případě, že škoda byla způsobena z nedbalosti. Veškeré škody způsobené na majetku školy bude škola vymáhat po viníkovi, při vyšetřování veškerých škod způsobených třetí osobě, poskytne škola nezbytnou součinnost orgánům činným v trestním řízení, orgánům obce nebo poškozenému, který bude po viníkovi náhradu škody vymáhat. 
 
 
Zmíněné poučení bude provedeno s ohledem na rozumovou vyspělost žáků.

 

 
V Havířově dne 1. října 2020                                                                                                                 Ing. Anna Mikulová, ředitelka školyŠkolní řád ke stažení: 

 

 
Soubor ve formátu application/pdf

Školní řád

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 437KB | Počet stažení: 54x

Přehled dalších článků | Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 7277x


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace