Školní řád

19. listopadu 2012

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov
příspěvková organizace


Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov-Podlesí, p.o.

Školní řád

Úvodní ustanovení

a) Školní řád ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí, p.o. vydává v souladu s § 30 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb.(Školský zákon) ředitelka školy.

b) Seznámení žáků se Školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. Součástí Školního řádu je aktuální osnova školení o bezpečnosti, ochraně zdraví a požární ochraně,dle které jsou žáci proškolováni. V třídní knize a žákovské knížce (individuální výuka) se o tom provede zápis. Školní řád je vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě (informační nástěnka školy)a na webových stránkách školy, kde se s ním seznamují zákonní zástupci žáků.

c) Školní řád je závazný pro žáky školy, rodiče a zákonné zástupce žáků, zaměstnance školy a cizí osoby vstupující do školy a upravuje jejich práva a povinnosti v areálu školy a mimo školu, při akcích pořádaných školou nebo při akcích, na kterých se škola podílí.

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. 1 Práva žáků

Žák má právo:
a) na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat,
b) na základní umělecké vzdělání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,
d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
e) mají právo navštěvovat všechny interní i veřejné akce všech oborů školy,
f) účinkovat na veřejných i interních akcích školy,
g) požádat o pomoc či radu učitele či jinou dospělou osobuzvedení školy,jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni,
h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku,
i) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
j) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitelka školy na návrh učitele hlavního předmětu.
k) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze jejich postižení nebo znevýhodnění.
l) Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.


1. 2 Povinnosti žáků

Žák má povinnost:
a) dodržovat Školní řád školy,
b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
c) docházet do vyučování pravidelně a včas, navštěvovat všechny předměty dané učebními plány a Školním vzdělávacím programem,
d) účastnit se veřejných i interních akcí školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání a dbát pokynů pedagogického doprovodu,
e) do výuky chodit řádně připraven, nosit učební materiály, hudební nástroje a další pomůcky dle pokynů učitele,
f) vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem s respektem vůči druhé osobě,
g) nepoškozovat majetek školy a spolužáků (případnéškody jsou povinni nahradit),
h) každý úraz, poranění či nehodu, kníž dojde během vyučování, hlásit ihned vyučujícímu nebo vedení školy.


1. 3 Práva zákonných zástupců žáků:

Zákonní zástupci žáků mají právo:
a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí,přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
c) na zajištění kvalitního vzdělání a volný přístup k informacím o vzdělávacím systému pro své děti, podle jejich potřeb a talentu,
d) aktivně se zúčastňovat činností školy (Sdružení rodičů, návštěva koncertů, představení, výstav, soutěžních vystoupení, soustředění, sponzoring, materiální pomoc škole aj.),
e) po předchozí dohodě s vyučujícím se rodiče a zákonní zástupci žáků mohou zúčastnit výuky svého dítěte (kromě kolektivních předmětů), do vyučování nezasahují, ani jeho průběh nenarušují,
f) o prospěchu a chování svého dítěte mohou průběžně informovat u všech vyučujících učitelů na předem dohodnutých schůzkách nebo v individuální výuce svého dítěte.


1. 4 Povinnosti zákonných zástupců žáků:

Zákonní zástupci žáků mají povinnosti:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
b) řádně a včas provádět úhradu úplaty za vzdělávání dle platných předpisů,
c) na vyzvání ředitele školy se rodiče a zákonní zástupci žáků a zletilí žáci osobně zúčastní projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,
d) pravidelně kontrolovat Žákovský sešit u žáků v hudebním oboru a Elektronickou žákovskou knížku u žáků tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru,
e) sledovat aktuální informace o změnách ve výuce nástrojové hry, hudební nauky, komorní a souborové hry, tanečního, literárně - dramatického a výtvarného oboru na informační tabuli ve vestibulu školy, webových stránkách školy a žákovských knížkách,
f) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou formou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky na tel. čísle 596 411 064 nebo e-mailem: zusvrchl@volny.cz), v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního oboru do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
g) plánovanou nepřítomnost žáka omlouvat předem,
h) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

1. 5 Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.), školského zákona:

a) jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství a místo
trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna žáka, ZŠ nebo SŠ v níž se žák vzdělává.
b) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělání.
c) jméno a příjmení rodiče nebo zákonného zástupce žáka, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení a podpis rodiče, zákonného zástupce žáka.
Použití a ochrana všech osobních údajů je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


2. Provoz a vnitřní režim školy

2. 1 Organizace vzdělávání

Vyučování:
a) vyučování se řídí platným rozvrhem hodin, schváleným ředitelkou školy,
b) výuka probíhá formou individuální, skupinovou a kolektivní,
c) vyučovací hodina trvá 45 minut,
d) hodinové dotace pro jednotlivé ročníky jsou dány učebními plány a ŠVP,
e) vyučovací hodiny jsou odděleny zpravidla pětiminutovými přestávkami (podle organizace výuky v jednotlivých třídách je možná přestávka delší).
f) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí
• maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce
• maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka
g) prázdniny vyhlašované MŠMT a státní svátky se nenahrazují,
h) žáci nemají nárok na náhradu zameškané vyučovací hodiny,
i) v případě nepřítomnosti učitele na pracovišti je žákovi zajištěna náhradní výuka,
j) nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto
skutečnost vedení školy nebo jinému přítomnému učiteli,
k) při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním (především v kolektivní výuce) nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu,
l) v době školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,
m) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, vystoupení, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,
n) opouštět budovu během vyučování není žákům dovoleno.


2. 2 Vstup a pohyb v areálu školy

a) žáci přicházejí do školy 10 minut před začátkem vyučování, na chodbách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné,
b) žáci si nosí přezůvky a požadované školní pomůcky,
c) do výuky tanečního oboru žáci nosí doporučený cvičební oděv, do výtvarného a literárně-dramatického oboru doporučený pracovní oděv,
d) při individuální a skupinové výuce se žáci přezují před učebnou, při kolektivní výuce výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru si žáci oděv, obuv a osobní věci ukládají do příslušných šaten,
e) po skončení výuky žáci neprodleně opouští budovu školy,
f) manipulace s mobilními telefony při výuce je žákům zakázána, za ztrátu nebo jakékoliv poškození mobilního telefonu či jiných osobních elektronických zařízení a předmětů nesouvisejících s výukou, nenese škola odpovědnost,
g) do vnitřních výukových prostor školy je vstup povolen pouze žákům prostřednictvím čipu,
h) rodičům je vstup povolen pouze v doprovodu vyučujícího či zaměstnance školy,
i) rodiče na své děti čekají na určeném místě ve foyeru, pobyt na chodbách (v 1.,2.,3. a 4. podlaží) z hygienických a bezpečnostních důvodů není povolen,
j) jízda na kole, koloběžce a bruslích v areálu školy není dovolena,
k) žáci se ve škole chovají ukázněně, respektují pokyny vyučujících.
l) Osoby, které nejsou v ZUŠ zaměstnány a nejsou žáky, rodiči, zákonnými zástupci žáků ani doprovodem žáků, jsou povinny se po vstupu do budovy neprodleně hlásit na ředitelství ZUŠ nebo v kanceláři školy. V případě návštěvy koncertu nebo jiné veřejné akce pořádané ZUŠ se řídí pokyny pořadatele.
m) Budova školy je otevřena v pondělí – pátek od 11.15 do 19.30, při odpoledních a večerních akcích školy dle potřeby.
n) Úřední hodiny kanceláře sekretariátu školy jsou:
pondělí – čtvrtek: 8.00 – 11.15, 13.00 – 15.30, pátek: 8.00 – 11.15, 13.00 – 14.00


2.3 Studium na ZUŠ

Studium na ZUŠ se řídí především Listinou základních práv a svobod, zákony č. 561/2004 Sb., a č. 563/2004 Sb. a vyhláškou. č. 71/2005 Sb.

Typy studia a délka studia:
a) Přípravné studium pro žáky od 5 let věku, délka max. 2 roky,
b) Studium I. stupně pro žáky základních škol, délka 7 let,
c) Studium II. stupně pro studenty středních a VOŠ v denní formě studia, délka 4 roky,
d) Studium pro dospělé pro osoby, které nespadají do ostatních typů studia, nejdéle 4 roky.
 
Přijímání žáků a studentů:
a) Žáci a studenti jsou přijímáni do čtyř uměleckých oborů - hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického.
b) Žáci jsou přijímáni dle „Kritérií pro přijímání žáků ke studiu“, které jsou zveřejněny před zahájením přijímacího řízení na úřední desce školy a webových stránkách školy.
c) Při přijímacím řízení vyplňují zákonní zástupci žáka přihlášku do školy. V přihlášce jsou uvedeny povinné údaje o žákovi pro školní matriku (§ 28 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
d) O přijetí žáka do základního studia rozhoduje ředitelka školy na základě doporučení zkušební komise.
e) Žáky zařazuje k učiteli daného předmětu ředitelka školy, přání rodičů při výběru učitele je respektováno s ohledem na možnosti školy.
f) Přijetí žáka je pro zákonné zástupce žáka závazné na celý školní rok, nejméně však na celé pololetí.
g) Žáci jsou přijímáni:
• od 5 let do přípravného studia I. stupně, po prokázání předpokladů ke vzdělávání,
• od 7 let do 1. ročníku I. stupně základního studia, případně do ročníku vyššího na základě vykonání talentové zkoušky,
• od 13 let do přípravného studia II. stupně, po prokázání předpokladů ke vzdělávání,
• od 14 let do 1. ročníku II. stupně základního studiana základě vykonání talentové zkoušky, dle svých dovedností, schopností a znalostí plní nejprve vzdělávací obsah I. stupně základního studia.

h) V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona
č. 89/2012, občanský zákoník, je požadován souhlas zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků se zpracováním osobních údajů a s pořizováním a používáním fotodokumentace, videozáznamů a audio záznamů pro potřeby:
• dokumentace kulturních a soutěžních vystoupení,
• propagační účely a prezentaci práce školy,
• sledování osobnostního vývoje žáků,
• publikování poznatků v odborných publikacích,
• dokumentace pracovních (pedagogických) postupů v případech, kdy není možno demonstrovat práci s dětmi přímo,
• zpracovávání vědeckých, diplomových a podobných prací.

i) Pokud zletilý žák či zákonný zástupce žáka s těmito body nesouhlasí, má právo tento nesouhlas vyjádřit na přihlášce do ZUŠ příslušným způsobem zde určeným.
j) V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění zákona č. 110/2007 Sb., škola umožňuje přístup k veřejným dokumentům školy a to vždy v pracovní dny po předchozí domluvě v kanceláři sekretářky.


2.4 Postupová zkouška, ukončení ročníku a ukončení vzdělávání

a) Postupovou zkoušku vykonávají žáci hudebního oboru. Postupovou zkoušku hodnotí nejméně tříčlenná zkušební komise, jejíž členy jmenuje ředitelka školy. Tuto zkoušku je možné nahradit úspěšnou účastí v okresním a vyšším kole soutěží příslušného oboru MŠMT ČR pro ZUŠ. Postupová zkouška se netýká žáků II. stupně a žáků, kteří ukončují studium, není-li uvedeno jinak níže v odstavci c).
b) Žáci přípravného studia obdrží potvrzení o absolvování přípravného ročníku. Žáci řádného studia I. a II. stupně obdrží na konci školního roku vysvědčení za každý ukončený ročník. Jsou klasifikováni za 1. i 2. pololetí podle vyhlášky č. 71/2005 Sb. V pololetí obdrží výpis z vysvědčení.
c) Základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé se ukončuje vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení, tanečního a divadelního představení, dále veřejného vystoupení v rámci orchestrální či komorní hry nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.
d) Žák přestává být žákem školy:
• jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl, a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
• jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona, výchovná opatření),
• v případě, že o to písemně požádá ředitelství školy zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák a to k 31. 1. nebo 30. 6. příslušného roku, studium může být mimořádně ukončeno i mimo tyto termíny a to pouze ze závažných důvodů, jako je stěhování nebo zdravotní důvody žáka, rovněž písemnou formou,
• v případě, že zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka
neuhradil úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelkou školy jiný náhradní termín nebo splátkový kalendář.
• O ukončení studia je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení studia.



3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí


3.1 Bezpečnost, ochrana zdraví žáků
a) Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
b) Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
c) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
d) Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
e) Žáci jsou pravidelně proškolování o bezpečnosti a ochraně zdraví vždy na začátku nového školného roku svým učitelem hlavního předmětu. Zápis o školení se provede do třídní knihy a žákovského sešitu.
f) Při výuce v tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru dodržují specifické bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem odborné učebny.
g) Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu (pedagogický dozor), která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitelka školy.
h) Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě a předem určeném čase, po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a předem určeném čase.
i) Při výjezdu do zahraničí mezi účastníky škola zařadí pouze ty žáky, kteří mají
uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a
pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu
Evropské unie mají evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento
průkaz nahrazující. Dále musí mít škola o výjezdu žáka do zahraničí písemný
souhlas zákonného zástupce žáka.
j) Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz,
cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost
ostatních.
k) Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek
v prostorách školy.
l) V učebnách není žákům povoleno svévolně otevírat okna, přistupovat k otevřeným
oknům, manipulovat s topnými tělesy a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat
elektrické spotřebiče do elektrické sítě.




3.2 Ochrana před sociálně patologickými vlivy

a) Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky ( § 89 odst. 10 zákona 140/1961 Sb., trestní zákon – návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování), ve škole s nimi manipulovat (manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání).
b) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka ( § 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).
c) Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně, vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou tyto žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.
d) Všichni zaměstnanci školy průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů a uplatňují doporučené metody umožňující včasné řešení problémů takto ohrožených žáků.
e) Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.
f) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.


4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

a) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál
a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.
b) Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních
věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
c) Pokud žáci ukončí vzdělávání na škole, vrátí všechny
zapůjčené školní pomůcky.
d) S každým vypůjčovatelem bude sepsána smlouva o výpůjčce hudebního nástroje, případně jiného majetku školy a vypůjčení je zpoplatněno dle platné směrnice školy.



5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5.1 Klasifikace žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělání.
a) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení se vyjadřuje klasifikací,
b) Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
• 1 – výborný
• 2 – chvalitebný
• 3 – uspokojivý
• 4 – neuspokojivý

c) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
• prospěl(a) s vyznamenáním
• prospěl(a)
• neprospěl(a)

d) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 – výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.
e) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.
f) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.
g) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných příčin, určí ředitelka školy pro
jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo
ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku.
h) Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí
ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé
pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.
i) Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo
prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li
ředitelka školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení
v rozsahu uznaného vzdělání.
j) Do vyššího ročníku postupují žáci, kteří byli na konci druhého pololetí celkově hodnoceni stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonali postupovou zkoušku, pokud tak stanoví rámcový vzdělávací program.
k) Mimořádně nadané žáky lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů a splnění dalších zákonných podmínek.
l) Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování ročníku.
m) Žáka studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, který na konci druhého pololetí neprospěl, lze přeřadit zpět do příslušného ročníku základního studia.



5.2 Opravné a komisionální zkoušky

a) Žáci, kteří jsou na konci druhého pololetí hodnoceni stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý z jiného než hlavního předmětu, konají opravnou zkoušku nejpozději v posledním týdnu měsíce srpna příslušného školního roku. Z hlavního předmětu opravnou zkoušku nelze konat.
b) Jestliže se žák nedostaví k opravné zkoušce v určeném termínu, je hodnocen z předmětu, ze kterého měl konat opravnou zkoušku, stupněm 4 - neuspokojivý. Jestliže se žák nemohl dostavit k opravné zkoušce ze závažných objektivních příčin a svou neúčast omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného pro vykonání této zkoušky, určí ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.
c) Komisionální zkoušky se konají:
• při postupových zkouškách,
• při závěrečných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé,
• při zkouškách z hlavního předmětu studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin,
• při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku nebo ročníků,
• při opravných zkouškách.



5.3 Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

a) Pochvaly a jiná ocenění může udělit ředitelka školy - školní pochvala za
reprezentaci školy nebo třídní učitel za výborné studijní výsledky, apod.
b) Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Kázeňská opatření může uložit ředitelka školy.
c) Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených Školským zákonem nebo Školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy.V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností ředitelka vyloučí žáka ze školy.
d) Zvláště hrubéopakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených Školským zákonem
e) Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka s postupem
dle § 31 školského zákona odstavců 2 až 5.
f) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.



6. Úplata za vzdělání


Úplata za vzdělání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

a) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně se stanoví výše úplaty
v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat
nepřekročila 110 % skutečných průměrných nákladů neinvestičních výdajů školy na
žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů
nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci
vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a
odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného a na úhradu pojistného na všeobecné
zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní
náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů
spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další
vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí
s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu
( § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).
b) U studia pro dospělé stanoví ředitelka školy výši úplaty za vzdělání:
• u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole
nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce,
• u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru
skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.
c) Úplata za vzdělání se hradí složenkami vydanými školou, převodem z účtu nebo ve výjimečných případech hotově v kanceláři školy a to ve dvou splátkách v termínech:
I. pololetí – září až leden – do 15. září
II. pololetí – únor až červen – do 15. února
d) Ukončí-li žák vzdělání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních lze poměrnou část úplaty za vzdělání vrátit.
e) Úplatu za vzdělání lze uhradit ročně a pololetně, a na základě Dohody o splátkovém kalendáři, uzavřené mezi ředitelkou školy a zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilého žáka i v individuálně stanovených termínech.
f) Výše úplaty na školní rok je dána na vědomí prokazatelným způsobem (úřední deska ve vestibulu školy a webové stránky školy.


7. Závěrečná ustanovení

a) Školní řád je platný pro všechna místa poskytovaného vzdělávání.
b) Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce školy ve vstupní části budovy školy.
c) Žáci a jejich zákonní zástupci jsou se Školním řádem seznámeni vždy na začátku školního roku nebo v době nabytí jeho účinnosti.

V Havířově 30. srpna 2017 Ing. Anna Mikulová
ředitelka ZUŠ

Tímto se ruší Školní řád ze dne 21. Srpna 2014.
Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Příloha:Osnova školení o bezpečnosti, ochraně zdraví a požární ochraně
Přehled dalších článků | Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 5337x


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace